• Vektor Munkavédelmi Kft.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Hatályos 2013. január 1. napjától

Általános rendelkezések, hatály

1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) hatálya kiterjed a VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft., mint Szállító (a továbbiakban: „Szállító”) és partnerei, mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között munkaruházati termékek, illetőleg egyéni védőeszközök (a továbbiakban: „Termékek”) szállítására vonatkozóan létesített üzleti kapcsolatokra, jogvi-szonyokra.

2. Szállító munkaruházati termékek és egyéni védőeszközök előállításával és értékesítésével foglalkozik. Szállító a Termékek egy részét saját maga állítja elő, más részüket saját nevében továbbértékesítési céllal szerzi be. Termékek Szállító kizárólagos és tehermentes tulajdonát képezik.

3. Szállító külön köteles tájékoztatni Megrendelőt arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél – a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket megismerte, az nem tartalmaz olyan előírásokat, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérnek.

4. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek a közöttük korábban alkalmazott szerződés valamely kikötésétől eltérnek, úgy arról a Szállítótól külön fi-gyelemfelhívó tájékoztatást kapott, az ilyen kikötést kifejezetten elfogadja.

5. A jelen Általános Szerződési Feltételek és a Szerződő Felek között létrejött jogviszony egyedi feltételeit rögzítő szerződés (a továbbiakban: „Egyedi Szerződés”) együtt képezik a Szerződő Felek között a szolgáltatás tárgya tekintetében létrejött teljes megállapodást.

6. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépése után kötött Egyedi Szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek között tartalmi ellentmondás merül fel, úgy az adott jogviszony tekintetében az Egyedi Szerződés rendelkezései élveznek elsőbbséget. Az Egyedi Szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések irányadóak.

7. Megrendelő kijelenti, hogy az Egyedi Szerződés megkötését megelőzően Szállító lehetővé tette számára a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmának megismerését, és az Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja. Megrendelő kijelenti továbbá, hogy az Általános Szerződési Feltételek ismeretében azokat nem tartja tisztességtelennek tekintettel arra, hogy az a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértése nélkül rögzíti, és nem hozza a Megrendelőt egyoldalúan és indokolatlanul hátrányos helyzetbe Szállítóval szemben.

8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy tartós üzleti kapcsolat esetén jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a Termékek tekintetében Megrendelővel korábban létrehozott hatályos, illetve a jövőben létrehozandó Egyedi Szerződésekre is mindaddig, amíg a Szerződő Felek más feltételekben kifejezetten és írásban meg nem állapodnak.

Egyedi szerződési feltételek, szerződéskötés

9. A Termékek szállítására vonatkozó egyedi feltételeket a Megrendelő és Szállító között írásbeli formában létrejött Egyedi Szerződés tartalmazza.

10. Amennyiben a Termékek tekintetében Megrendelő és Szállító között Egyedi Szerződés nem kerülne megkötésre, úgy az adott szállítás tárgyára, illetőleg tartalmára vonatkozólag kizárólag az írásbeli megrendelés, és annak visszaigazolása irányadó.

Ajánlatok

11. Szállító által tett ajánlatok harmadik személyre nem ruházhatók át, azok kizárólag Megrendelő vonatkozásában érvényesek. Az ajánlati árak kizárólag az ajánlatban megjelölt mennyiségek, termékek és határidő esetén irányadók, a megrendelés bármely változása az árak változását vonhatja maga után.

12. Szállító fenntartja a jogot, hogy indokolt írásbeli nyilatkozattal elálljon az ajánlatban foglalt ajánlati áron történő teljesítésétől, amennyiben az rá nézve rendkívül hátrányossá válik a megváltozott körülmények miatt. A jelen pontban foglalt esetben Szállító köteles a Megrendelőt érintő árváltozásról Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

13. Az ajánlatokhoz esetlegesen mellékletként csatolt fotók, rajzok, egyéb paramétereket tartalmazó dokumentumok kizárólag információs célokat szolgálnak, tájékoztató adatokat tartalmaznak. Szállító a konstrukciós változtatások jogát fenntartja. Ha a leszállított termék funkciójában, formájában, színében és alkalmazhatóságában azonos tulajdonságokkal bír, a kismértékű konstrukciós változtatások a szállítási szerződést nem érvénytelenítik.

14. Amennyiben az ajánlaton konkrét érvényességi idő nem szerepel, úgy az ajánlat érvényessége az ajánlat dátumától számított 30 nap. Az ajánlat érvényességét követően Szállító ajánlati kötöttsége megszűnik.

Megrendelés, megrendelések visszaigazolása

15. A megrendelésnek tartalmaznia kell különösen a megrendelt Termék fajtáját, a darabszámot, a Termék ajánlatban szereplő nettó egységárát és a Megrendelő azonosító adatait (cégnév, székhely, adószám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó adatai). A jelen pontban megjelölt adatok hibás vagy hiányos közlése esetén, az ebből származó minden felelősség Megrendelőt terheli. Egyedi Szerződés hiányában Megrendelő a megrendelésen, Szállító a megrendelés visszaigazolásán köteles feltüntetni a kapcsolattartó személy nevét, levelezési címét, e-mail címét, telefon, illetőleg telefax számát. A szerződés teljesítése során ezen kap-csolattartó személyek jogosultak eljárni a teljesítéssel kapcsolatos minden kérdésben.

16. Szállító a megrendeléseket írásban fogadja el. Az írásbeli megrendelés leadása történhet levélben, faxon, e-mailben. A megrendelés akkor tekinthető hivatalosan elfogadottnak, ha a Megrendelő Szállító írásos visszaigazolását megkapta. Szállító a megrendeléseket a megrendelt Termékekre vonatkozó árak és a várható szállítási határidő feltüntetésével írásban hala-déktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolja. A visszaigazolás megküldése e-mailben történik. Szállító a visszaigazolás megérkezését, illetve tudomásulvételét nem ellenőrzi.

17. Ha Megrendelő a megrendeléstől számított 4 munkanapon belül nem jelzi semminemű kifogását (ideértve a megrendelés visszaigazolásának elmaradását), Szállító a megrendelést, illetve annak visszaigazolását érvényesen létrejött szállítási szerződésnek tekinti.

18. A megrendelés annak leadását követő 1 munkanapon belül írásban (levélben, faxon, e-mailben) módosítható. A módosítás akkor tekinthető hivatalosan elfogadottnak, ha a Megrendelő Szállító írásos visszaigazolását a módosítások tekintetében megkapta. A jelen pontban foglalt határidőn túl módosításnak nincs helye. Vissza nem igazolt módosítással kapcsolatosan Szállító utólagos reklamációt nem fogad el.

Megrendelés lemondása, visszautasítása

19. Megrendelés a megrendelés Szállító általi visszaigazolását követő 24 órán belül mondható le, ezen határidőn túl Szállító a megrendelés lemondását nem tudja elfogadni.

20. Szállító fenntartja a jogot, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket felülbírálja abban az esetben, ha alapos kétsége merül fel a Megrendelő fizetési készségével és képességével kapcsolatban. Ebben az esetben a Szállító semmilyen korábbi megállapodást nem tart érvényesnek (pl. szállítási szerződés, árajánlat, fizetési megállapodás), egyoldalúan jogosult a szerződéstől történő elállásra.

Árak

21. Ha az ajánlatban eltérő rendelkezés nem szerepel, az árak általános forgalmi adó nélküli nettó áraknak tekintendőek, amelyek tartalmazzák a gyári csomagolás költségeit.

22. Az ajánlatban szereplő árak nem tartalmazzák a fuvarozás, postai feladás, futár, illetőleg a pótlólagos vagy gyűjtőcsomagolás költségeit. Amennyiben szerződés, vagy más megállapodás nem zárja ki, 100.000 Ft alatti rendelések esetén a kiszállítás költsége nettó 800 Ft / doboz, készpénz beszedés esetén plusz egyszeri 300 Ft-os kezelési költség kerül kiszámlázásra.

23. Szállító – az ajánlati kötöttség idején túl – fenntartja magának az árváltoztatás jogát.

Számlázás, fizetési feltételek

24. Eltérő megállapodás hiányában az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF.

25. Szállító a számla első példányát – a szállítási módtól függően - elsődlegesen a Termékkel vagy utólag postai úton, ajánlott levélben juttatja el Megrendelő részére. Amennyiben a számla átadása nem a Termékek átadásával egyidejűleg történik, úgy Szállító köteles a Termékek átadásától számított legkésőbb 3 munkanapon belül kiállítani a Termékekre vonatkozó számlát, (ha azt egyéb megállapodás nem zárja ki) és köteles azt haladéktalanul megküldeni Megrendelő részére.

26. Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül köteles jelezni Szállító részére, ha a számlával akár formai, akár tartalmi okokból kifogása merül fel. Amennyiben ezen határidőn belül Megrendelő nem emel kifogást, úgy Szállító a számlát elfogadottnak tekinti.

27. Amennyiben Megrendelő formai hiány miatt kifogást emel a számlával szemben vagy a számla elvesztését, megsemmisülését, meg nem érkezését jelzi Szállító felé, Szállító a számlát – szükség szerint – haladéktalanul javítani, ismételten megküldeni köteles. Ilyen esetben Szállító a fizetési határidőt maximum 8 munkanappal hosszabbítja meg a számlán feltüntetett eredeti fizetési határidőhöz képest.

28. A Termékek vételárának megfizetése készpénzzel vagy banki átutalással történhet. Nettó 100.000,- Ft alatti vásárlás esetében – egyedi megállapodás hiányában – Szállító csak kész-pénzfizetést fogad el. A számla fizetési módja megegyezik a megrendelés visszaigazolásán feltüntetett fizetési móddal. Banki átutalással történő fizetési módnál, külön megállapodás hiá-nyában, a fizetési határidő 8 naptári nap. Első megrendelés esetén a megrendelés ellenértékét – külön megállapodás hiányában – készpénzben kell megfizetni.

29. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat érvényesítésére, illetve – 15 naptári napon túli fizetési késedelem esetén – választása szerint a folyamatban lévő megrendelések teljesítésének külön értesítés nélküli felfüggesztésére, a már legyártott Termékek visszatartására vagy a megrendeléstől való elállásra.

Tulajdonjog fenntartás

30. A Termékekről kiállított számla teljes kiegyenlítéséig Szállító a tulajdonjogot fenntartja az átadott áru felett. 15 naptári napon túli fizetési késedelem esetén Szállítónak jogában áll az árut visszaszállítatni Megrendelőtől. A visszaszállítás költségei ebben az esetben is Megrendelőt terhelik, amelynek kiszámlázására Szállító jogosulttá válik.

31. Megrendelő a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló Termékeket a tulajdonjog-fenntartás időtartama alatt nem jogosult elidegeníteni, és nem jogosult azokat megterhelni. A jelen pontban foglalt rendelkezés megszegése esetén Megrendelő korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik Szállító irányában.

Szállítási határidő

32. A szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásának időpontjától értendő. A szállítási határidőt Szállító a visszaigazolásban jelöli meg, amelyet Szállító köteles betartani.

33. Szállító mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse, de a határidő tekintetében kötbér-fizetési vagy más anyagi felelősséget nem vállal.

34. Szállító tájékoztatja Megrendelőt, hogy a szállítási határidő a beszállítók jelzése alapján módosulhat. A szállítási határidő módosulását – az arról való értesüléstől számított lehető leg-rövidebb időn belül – Szállító köteles haladéktalanul Megrendelő tudomására hozni. Amennyiben a jelzett határidő módosítás Megrendelő számára nem elfogadható, vagy a módosult feltételekkel a szerződés teljesítése már nem áll érdekében, jogában áll az érintett tétel lemondása. Amennyiben Megrendelő az értesítéstől számított 2 munkanapon belül elállását nem jelzi Szállító részére, Szállító a határidő módosítást elfogadottnak tekinti.

A megrendelés teljesítése, részteljesítés

35. Szállító fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve részteljesítésre. Megrendelő a határidő előtti teljesítést kifejezetten elfogadja.

36. Szállító mindent megtesz a megrendelések határidőre történő teljesítése érdekében, ezért fenntartja a jogot arra, hogy egy több tételből álló megrendelést több részletben szállítva, és számlázva teljesítsen. E kitétel alól kivételt képez az olyan termék szállítása, amely termék nyilvánvalóan csak egy másik termékkel együtt használható (pl. egy készülék és tartozéka). Megrendelő a több részletben való teljesítést kifejezetten elfogadja.

37. Határidőn túli szállításnál, ha Megrendelő – a Szállító általi tájékoztatástól számított 2 munkanapon belül - nem jelezte a megrendeléstől való elállását a 34. pontban foglaltaknak megfelelően, a terméket köteles átvenni, és köteles annak ellenértékét megfelelően kiegyenlíteni.

38. A szerződés teljesítése során Szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a szerződés teljesí-tésére kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. Ezen intézkedéseket és nyilatkozatokat a Szerződő Felek írásban rögzítik.

39. Szállító a teljesítés során – ha az Egyedi Szerződés másképpen nem rendelkezik – teljesítési segéd, alvállalkozó igénybevételére jogosult.

A teljesítés helye, fuvarozás, Termékek átvétele, ellenőrzése

40. A teljesítés helye Szerződő Felek megállapodása alapján Szállító vagy Megrendelő székhelye vagy telephelye, vagy egyéb, Megrendelő által meghatározott belföldi teljesítési hely. A teljesítés helyét Megrendelő a megrendelés leadásával egyidejűleg köteles megjelölni Szállító részére. Amennyiben a teljesítés helyét a Megrendelő nem jelöli meg, a teljesítés helyének megjelölésére a Szállító egyoldalúan jogosult.

41. Megrendelő a megrendelésben jogosult meghatározni, hogy a Termékeket maga kívánja elfuvarozni, azt Szállító fuvarozza el, a fuvarozás futárral vagy postai úton történjen. Megrendelő a fuvarozási módot a szállítás napját megelőző 5. munkanapig írásban módosíthatja.

42. Egyéb megállapodás hiányában a fuvarozás mindennemű költsége Megrendelőt terheli. A fuvarozás költsége – amennyiben a Termékeket nem Megrendelő fuvarozza el – az Egyedi Szerződésben vagy a megrendelés visszaigazolásában kerül meghatározásra. Amennyiben a fuvarozási mód Megrendelő által módosításra kerül, úgy Szállító a visszaigazolásban megjelölt fuvarozási költséget megfelelően módosítani jogosult.

43. Szállító köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a csomagolás megóvja. Szállító köteles biztosítani a leszállított termékek egyedi és egyértelmű beazonosíthatóságát, köteles a Termékeket a jogszabályoknak és a szakmai szokásoknak megfelelően azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni.

44. A Termékek átadása Szállító által aláírt szállítólevél kíséretében történik, amelyet a Megrendelő átvételt intéző képviselője köteles aláírni. A mindkét fél képviselője által aláírt szállítólevél teljesítésigazolásnak minősül, azaz a leszállított Termékek mennyiségi átvételét igazolja. A Megrendelő képviselője a Termékek átvételekor köteles nevét, és az átvétel dátumát olvashatóan a szállítólevélen feltüntetni, mert ez lesz a számla valós teljesítési dátuma.

45. Amennyiben a Termékek átadása Szállító székhelyén, telephelyén történik, úgy Szállító tételes ellenőrzéssel adja át a Termékeket Megrendelő képviselőjének (azonnali tételes átvétel). Ha az átvételkor felismerhető, hogy a termékek hiányosak vagy sérültek, Szállítóval szemben Megrendelő erre vonatkozó igényét – jegyzőkönyv felvételével – haladéktalanul érvényesíteni köteles, ellenkező esetben Megrendelő elesik az igényérvényesítés jogától. A jelen pontban meghatározott esetben utólagos mennyiségi vagy minőségi reklamációt Szállító csak kivételesen indokolt esetben fogad el (például ha a hiány vagy a sérülés átvételkor nem volt felismerhető) az átvételt követő 3 munkanapon belül.

46. Futárral, postai úton érkezett vagy Szállító által fuvarozott áru esetén Megrendelőnek csak a szállítási dokumentumon (szállítólevélen) feltüntetett doboz- vagy csomagszám átvételét kell igazolnia. Ebben az esetben Megrendelő kötelessége az átvétellel egyidejűleg ellenőrizni a csomagok sértetlenségét. Amennyiben a csomag nem sértetlen vagy sérülés gyanúja áll fenn, a csomagot Szállító megbízottjának jelenlétében kell felbontani és az állapotot jegyzőkönyvezni, vagy ha erre nincs mód, meg kell tagadni az átvételt. Megrendelő mindkét esetben haladéktalanul köteles értesíteni Szállítót.

47. A 46. pontban foglalt szállítási mód esetén Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 3 munkanapon belül köteles a Termékek tételes mennyiségi és minőségi ellenőrzésére (utólagos tételes átvétel). Utólagos tételes átvételnél a Szállító vállalja, hogy igazolt minőségi vagy mennyiségi eltérés esetén a feltárt hiányosságot költségmentesen korrigálja. Megrendelő vállalja, hogy kétséges esetben nem gátolja az eltérés okainak feltárását, abban együttműködik Szállítóval, ennek keretében – a Szállítóval rövid úton történő egyeztetésnek megfelelően – átvételkori állapotában megtartja vagy visszajuttatja a kifogásolt Terméket. Utólagos tételes átvételnél Megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni.

48. Megrendelő rendelési hibájából adódó eltérésekért Szállító nem vállal felelősséget, ilyen okból reklamációt nem fogad el.

Minőségi megfelelés, szavatosság, garancia

49. Szállító az általa szállított Termékekre a hatályos magyar jogszabályokban meghatározott szavatossági és jótállási kötelezettséget vállalja. A jótállási kötelezettség időtartama – ha az adott Termék vonatkozásában más jótállási idő nem kerül megjelölésre – 6 hónap. A jótállási idő a Termék átvételének napján kezdődik. Megrendelő garanciális (jótállási) igényét a hibáról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles Szállító tudomására hozni, a késedelemből eredő további károkért Szállító felelősséget nem vállal.

50. A jótállás kizárólag olyan hibákra terjed ki, amelyek rendeltetésszerű használat mellett, a Termék hibájából bekövetkező minőségi romlásból származnak (pl.: gyártási hiba, anyaghiba, varrási- vagy összeállítási hiba). A napi, rendszeres használatból eredő szokásos kopásra a jótállás nem vonatkozik.

51. Szállító szavatolja, és jótáll azért, hogy az általa leszállított Termékek újak, megfelelnek a Termékre vonatkozó műszaki előírásoknak, minőségi követelményeknek és szabványoknak, valamint hogy a teljesítés során az elvárható szakértelemmel és gondossággal jár el.

52. Minőségi vagy garanciális probléma esetén Megrendelő köteles a vásárlás tényét és időpontját számlával, illetve garancialevéllel (jótállási jegy) igazolni. Amennyiben a Terméket tovább-értékesítette, az értékesítés napját az eladási számlája másolatával is köteles igazolni.

53. Szállító vállalja, hogy a reklamáció kivizsgálását saját székhelyén, telephelyén költségmentesen intézi, annak eredményéről tájékoztatja Megrendelőt. Szerződő Felek a reklamáció kivizsgálása során kötelesek kölcsönösen együttműködni és kötelesek törekedni a reklamáció üzleti tisztesség keretein belül történő rendezésére. Amennyiben nem születik megegyezés és bár-melyik fél kezdeményezésére külső döntnök vagy szakértő bevonására kerül sor, annak költ-ségeit az a fél előlegezi, aki a külső döntnök, szakértő bevonását indítványozza, és az a fél vi-seli, akinek felelősségét a külső döntnök vagy szakértő megállapította.

54. A reklamáció kizárólag abban az esetben kerül kivizsgálásra, ha a reklamáció tárgyát képező Terméket a Megrendelő tiszta állapotban juttatja vissza Szállító részére. A szennyezett termékkel kapcsolatos reklamációt Szállító nem köteles megvizsgálni.

55. A reklamáció kivizsgálásának határideje a Termék Szállító székhelyére, telephelyére történő visszaérkezésétől számított 15 munkanap. Szállító elfogadott minőségi vagy garanciális rek-lamáció esetén vállalja a Termék cseréjét vagy javítását a Termék, illetve a probléma jellegétől függően. A jótállási időn belül a Termék cseréje, javítása térítésmentesen, a jótállási időszak elteltét követően a Megrendelő által megfizetett térítés ellenében történik. A Termék visszajuttatásának költségei minden esetben Megrendelőt terhelik.

56. A Termék cseréje esetén a jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely idő alatt a Termék a jótállási körbe tartozó hiba miatt rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt. A Termék cseréje esetén a jótállási idő újra kezdődik.

57. Amennyiben a minőségi kifogás nem volt jogos, megalapozott (pl.: megállapítható, hogy a sérülést a Megrendelő, használó okozta), úgy a javítást Szállító külön díjazás ellenében végzi el a Megrendelő kérésére.

58. Szállító esetlegesen felmerülő kártérítési felelőssége kizárólag a hibás termék értékéig terjed. Szállító a szállítás késedelme vagy a hibás termék használata miatt bekövetkezett közvetlen vagy közvetett károkért felelősséget nem vállal.

A Termék őrzése, tárolása

59. Amennyiben a Termék átvétele a megrendelés szerint Szállító székhelyén/telephelyén történik, Szállító a megrendelt Termékeket annak átvételéig őrzi. Ha a szállítási határidőt követő 8 napon belül Megrendelő a Terméket nem veszi át, ezen határidőt követően Szállító minden megkezdett naptári nap után jogosult a Termékek bruttó vételárának 3 %-át, mint tárolási díjat felszámítani. Amennyiben Megrendelő a Termékeket a szállítási határidőt követő 30. napig nem veszi át, Szállító jogosult a megrendelt, de át nem vett Termékeket harmadik személy részére értékesíteni és a Termék bruttó vételárának 80%-át, mint tárolási díjat kiszámlázni. Egyedi, speciális igényre gyártott Termék esetén – amely harmadik személy számára nem értékesíthető – Szállító jogosult a Termékek tárolási díjjal növelt teljes vételárát kiszámlázni, és a szállítási határidőt követő 31. napon a Termékeket megsemmisíteni. Amennyiben a megrendelés szerint a Termék átvétele Megrendelő székhelyén/telephelyén történik, Szállító – a fentieken túlmenően – jogosult a Termék továbbításával felmerült fuvarozási, postaköltséget is érvényesíteni Megrendelővel szemben.

Záró rendelkezések

60. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

61. A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de az Általános Szerződési Feltételek módosítása visszamenőleges hatállyal nem értelmezhető. Tartós üzleti kapcsolat esetén az Általános Szerződési Feltételek módosulását Szállító a módosulást követő 3 munkanapon belül, ennek elmaradása esetén az első megrendelés beérkezésekor köteles jelezni Megrendelő részére.

62. Adott megrendelés teljesítésére azon Általános Szerződési Feltételek vonatkozik, amely a megrendelés Szállítóhoz történő beérkezésekor hatályban van.

63. Megrendelő kérésére Szállító köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani a mindenkor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételeket. A jelen pontban foglalt rendelkezésre bocsátás elektronikus úton (a Szállító honlapján való közzététellel vagy e-mail útján) is elfogadott.

64. Az Általános Szerződési Feltételek bármely másolata csak a Szállító cégszerű aláírásával és dátummal ellátva érvényes. Az aláírás nélkül közzétett másolatok csak tájékoztatási célokat szolgálnak.

65. Megrendelő a fenti Általános Szerződési Feltételek tekintetében kifejezetten kijelenti, hogy azokat átolvasta, a figyelemfelhívó tájékoztatást megértette, így az Általános Szerződési Fel-tételeket a Szállítóval létesített jogviszony tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Érvényes:
2013. január 1. napjától visszavonásig vagy módosításig

A VEKTOR Munkavédelmi Kft. a legkülönbözőbb munkafolyamatokhoz tud védő- és munkaruhát fejleszteni Önnek.

Keresse üzletkötőinket a speciális igények felméréséhez!

A Vektor Munkavédelmi Kft. -ről

A Vektor Munkavédelmi Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft. 1987-ben alakult. Az alapítása óta eltelt több mint negyed évszázadban sok minden átalakult, de cégünk filozófiája változatlan maradt: teljes körű védelem és az emberi egészség megőrzése a legkülönbözőbb munkakörülmények között.

 

Kapcsolat

1222 Budapest,
Nagytétényi út 112.

+36 1-281-1945

kereskedelem@vektorkft.hu

 

Nyitvatartás

Shop nyitvatartása: H-P.: 7:30 – 15:00

Raktár nyitvatartása: H-P.: 7:30 – 15:00

Iroda nyitvatartása: H-P.: 9:00 – 15:00

© 2017. VEKTOR Munkavédelmi Kft. - Minden jog fenntartva.